Home » Voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

 

1. Totstandkoming en aanvaarding van een overeenkomst

1.1. In deze overeenkomst vindt de gebruiker de contractuele regels terug aangaande het gebruik van de webwinkel van Bee's Organics en de bestellingen die hij op dat ogenblik via de webwinkel van Bee's Organics overweegt te plaatsen.

1.2. Door het bezoeken en raadplegen van de webwinkel van Bee's Organics of door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Bee's Organics verklaart de gebruiker zich akkoord met de voorwaarden en de gebruiksovereenkomst. Bij elke raadpleging of bestelling wordt telkens een nieuwe overeenkomst afgesloten.

1.3. Bee's Organics houdt zich eveneens het recht voor om de contractuele clausules te wijzigen, waarbij de publicatie op de site als kennisgeving van de wijziging geldt. Het verder gebruik van de website zal dan aanzien worden als een aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden.

1.4. Andere voorwaarden zullen bijgevolg nooit van toepassing zijn, tenzij Bee's Organics voorafgaandelijk en schriftelijk met de afwijkende voorwaarde(n) akkoord ging.

1.5. De gebruiker erkent door de aanvaarding van de overeenkomst dat hij voorafgaandelijk de mogelijkheid heeft gehad de overeenkomst – voorafgaandelijk aan de aanvaarding ervan – na te lezen ze desgevallend clausule per clausule inhoudelijk te onderhandelen en ze af te drukken of op te slaan.

1.6. De gebruiker aanvaardt dat het bewijs van diens voorafgaandelijke kennisname en voormelde onderhandeling door Bee's Organics geleverd kan worden door de aanvaarding van de overeenkomst door de gebruiker. 

2. Begrippen

2.1. De webwinkel van Bee's Organics: de website www.beesorganics.be van Bee's Organics.

2.2. Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon, handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar die een bestelling doorgeeft aan Bee's Organics

2.3. Bestelling: de aanvraag door de cliënt tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen de klant van de webwinkel van Bee's Organics met betrekking tot de producten die worden aangeboden via www.beesorganics.be

2.4. Producten: alle goederen aangeboden op www.beesorganics.be

2.5. Transactie: het geheel van de handelingen, veiligheidsverplichtingen, autorisatieprocessen en akkoorden inherent aan de betaling van producten die besteld worden via credit card of ieder ander middel van virtuele transactie via de webwinkel.

2.6. Productfiche: de pagina op www.beesorganics.be waar alle productinformatie (prijs, beschrijving,…) en eventueel bijhorende foto’s te raadplegen zijn.

3. Klant

3.2. De toegang tot de webwinkel van Bee's Organics is persoonlijk en is voorbehouden aan handelingsbekwame meerderjarigen.

3.3. De gebruiker verbindt er zich toe om zijn log in gegevens en zijn paswoord niet door derden te laten gebruiken en misbruik door derden te verhinderen.

3.4. Bee's Organics behoudt zich het recht voor om bijkomende identificatiemaatregelen op te leggen.

3.5. In geval van (vermoeden van) onrechtmatig of verboden gebruik, is het Bee's Organics geoorloofd om de registratie en/van of bestelling de gebruiker te schrappen en onverminderd het recht van Bee's Organics de schade op de gebruiker te verhalen. 

4. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling  over te gaan

4.1. De informatie verschaft door Bee's Organics wordt met de grootste zorgvuldigheid samengesteld en regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd, doch louter informatief. Ze vervangt immers nooit een diagnose of advies van een geneeskundige, omdat Bee's Organics niet op de hoogte kan zijn van de medische voorgeschiedenis van iedere gebruiker.

4.2. Indien de gebruiker twijfelt over de geschiktheid van een bepaald product, dan adviseert Bee's Organics formeel  het product niet te bestellen, de bestelling te annuleren of – indien het reeds geleverd werd – het product niet (verder) te gebruiken, zonder eerst een deskundige arts geraadpleegd te hebben.

4.3. De goederen die geleverd worden kunnen afwijken van de producten die getoond worden op de website.

4.4. Bij optie "betalen bij bezorgen" dienen alle producten betaald te worden die besteld zijn of op de factuur vermeld zijn.

4.5. Bee's Organics verklaart dat alle producten 100% puur en biologisch zijn.

5. Belangrijke waarschuwing vooraleer tot een bestelling over te gaan (algemeen)

5.1. Bee's Organics houdt informatie bij over de voorgaande bestellingen van een gebruiker, doch deze informatie wordt enkel gebruikt voor logistieke redenen (aanvullen van de stock bijvoorbeeld).

5.2. Bee's Organics kan niet aansprakelijk worden gesteld voor allergische reacties of andere  ziektes ten gevolge van het gebruik van onze producten.

5.3. De producten zijn in geen geval een vervanging van een dieet. In geval van gebruik als vervangend etenswaar dient de klant dit ten alle tijden te bespreken met de behandelende geneesheer.

6. Bestelling

6.1. Al de informatie die de klant bezorgt aan Bee's Organics (invoeren van gegevens inherent aan de bestelling) is bindend. Bee's Organics kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gehouden worden voor het foutief ingeven van bestemmingsgegevens of gezondheidsinformatie. Bee's Organics kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor vertraging bij de levering of de onmogelijkheid bestelde producten te leveren.

6.2. De geautomatiseerde systemen registreren de inhoud en datum van de bestelling.

6.3. Na ontvangst van de aanvraag tot bestelling bevestigt Bee's Organics aan de klant de aanvaarding van de bestelling door het versturen van een bevestiging op het e-mailadres dat de klant heeft meegedeeld bij het registreren van zijn bestelling. De verkoop zal niet eerder worden afgesloten dan vanaf de verzending van de bevestiging van de bestelling. 

6.4. In het algemeen en zonder dat verdere uitleg nodig is, behoudt Bee's Organics zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, inclusief het geval van betalingsproblemen bij de betrokken bestelling of een geschil betreffende de betaling van een eerdere bestelling.

6.5. De bestelling is pas definitief van zodra Bee's Organics deze aanvaard heeft en de klant het volledige bedrag inclusief de verzendingskosten betaald heeft conform de aldaar aangewezen betaalmethode.

6.6. De meeste producten zijn op voorraad. Indien een besteld product niet voorradig of niet onmiddellijk in voorraad is, zal Bee's Organics via mail de klant over de vertraging van de levering inlichten. Indien de klant niet akkoord is met de vertraging, kan hij zijn bestelling wijzigen of annuleren.

7. Prijs

7.1. De prijs is steeds in euro in BTW inclusief. De prijs vermeld op de productfiche stemt niet overeen met de kosten gerelateerd aan het transport.

7.2. De prijs vermeld in de bestelbevestiging is de definitieve prijs uitdrukkend alle bijhorende kosten en inclusief BTW. Die prijs bevat de goederenprijs, de behandelingskosten, de kosten van verpakking en bewaring van de producten en de transportkosten.

7.3. Bee's Organics behoudt zich het recht om de prijs te wijzigen op elk moment, maar de producten worden gefactureerd op basis van de geldende tarieven op moment van de registratie van de bestelling.

8. Betaling

8.1. De prijs van de goederen is te betalen cash door één van de betalingsmiddelen voorgesteld op de dag van bestelling.

8.2. De bescherming tegen frauduleus gebruik van de middelen van betaling gebruikt voor de transactie is verzekerd door de maatschappij(en) verantwoordelijk voor de online financiële transacties.

8.3. De bestelling gevalideerd door de klant wordt niet effectief dan wanneer de instelling voor de beveiligde bankbetaling en de maatschappij Ingenico hun akkoord hebben verleend inzake de uitvoering van de transactie. In geval van weigering van de instelling voor de beveiligde bankbetaling of van de maatschappij(en) verantwoordelijk voor de financiële transacties, zal de bestelling automatisch worden geannuleerd en de klant verwittigd worden via e-mail.

9. Levering

9.1. De leveringen gebeuren, na bevestiging van de bestelling door Bee's Organics en de aanvaarding van de betaling door het orgaan belast met de transactie, binnen een termijn van 2 werkdagen voor bestellingen geplaatst binnen België.

9.2. Door het plaatsen van een bestelling, engageert de klant zich voor de regeling van ontvangst van de goederen, alle belastingen, rechten en andere huidige en toekomstige kosten te wijten aan de titel van levering van de bestelde goederen. De solidaire aansprakelijkheid van Bee's organics in dat opzicht niet spelen.

9.3. De levering gebeurt hoofdzakelijk door postbedrijven. Geen enkele compensatie kan geclaimd worden aan Bee's Organics in geval van laattijdige levering.

9.4. Bij de ontvangst van de bestelde goederen moet de klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde goed nagaan en kennis nemen van de gebruiksvoorwaarden en instructies die aan hem werden verstrekt.

9.5. Als het pakket niet ontvangen is ondanks de verschillende (2) passages van de vervoerder, krijgt de klant een melding in de brievenbus waarmee hij of zij het pakket zelf kan ophalen in het aangewezen postkantoor.

9.6. De koper dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Indien de geleverde producten niet precies overeenstemmen met de bestelling, een gebrek vertonen (een breuk bijvoorbeeld), of onvolledig zijn, dient de koper onmiddellijk Bee's Organics hiervan per e-mail (of contactformulier op www.beesorganics.be) te verwittigen. De klant kan in dit geval gebruik maken van het 'herroepingsrecht', zie infra 10.2.)

9.7. Klanten of de bestemmelingen van de goederen onthouden zich van elke gedeeltelijke of gehele wederverkoop.

9.8. De verzendingskost voor leveringen binnen België bedraagt €4.95. Dit wordt nogmaals weergegeven alvorens u uw bestelling afrondt en overgaat tot betaling.

10. Bedenktijd

10.1. In overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving (Wetboek Economisch Recht), heeft de klant het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffingen en zonder opgave van redenen (herroepingsrecht). De klant beschikt over een termijn van veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangst van de bestelde goederen om Bee's Organics kennis te geven over herroeping van de aangekochte producten. Nadien heeft de klant veertien dagen tijd om ze terug te sturen naar Bee's Organics tegen omwisseling. Om de omwisseling te verkrijgen, moet de klant op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid de nieuwe producten (met leveringsbond) terugsturen, in hun originele verpakking en onbeschadigd naar het volgende adres: Korte Sint-Rochusstraat 31, 2100 Deurne, België.

10.2. Om beroep te doen op dit herroepingsrecht moet u, als klant, via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post, per fax of e-mail) Bee's Organics- (bees.organic@outlook.com) op de hoogte te stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.

10.3. Indien de goederen zijn toegezonden aan Bee's Organics onder de juiste voorwaarden en binnen de juiste tijd, engageert Bee's Organics zich ertoe de betalingen door de klant gedaan terug te geven in de vorm van een voucher. 

11. Garantie

11.1. In geen geval kan Bee's Organics verantwoordelijk worden gehouden voor het niet-respecteren van wet- en regelgeving van kracht in het land van ontvangst. De eventuele aansprakelijkheid van Bee's Organics is uitsluitend gelimiteerd tot de waarde van het product in kwestie, bepaald volgens de datum van verkoop.

11.2. Bee's Organics geeft geen garantie dat het gebruik van deze website vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, noch voor het feit dat de koppelingen via deze website naar andere websites, vrij zou zijn van virussen en/of schadelijke elementen of programma’s, en wijst desbetreffend eveneens alle verantwoordelijkheid en schade van de hand. De verwijzing (link) naar andere websites houdt geen aanbeveling of garantie (ondermeer voor de juistheid en volledigheid van de inhoud ervan, de beschikbaarheid ervan, het virusvrij zijn ervan) in met betrekking tot deze andere websites.

11.3. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

11.4. 
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst (bees.organic@outlook.com) en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Bee's Organics.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Bee's Organics zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

11.5. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

11.6. De garantie vervalt onherroepelijk bij het ontzegelen van de verpakking.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De aansprakelijkheid van Bee's Organics zal in elk geval beperkt zijn tot het bedrag van de bestelling en kan niet in twijfel worden gebracht voor kleine vergissingen of nalatigheden die hadden kunnen voortbestaan ondanks de voorzorgsmaatregelen genomen in de presentatie van de goederen. Inclusief, de foto’s gepresenteerd op de site worden verstrekt louter ten exemplatieve titel. In geen enkel geval kan een wijziging van de verpakking of van de inhoud van een goed worden ingeroepen in geval van afwijking in vergelijking met de foto beschikbaar op de site. De verwijzingen bekendgemaakt op de productfiches zijn louter van indicatieve titel.

12.2. Bee's Organics kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor de wijziging van de gebruiksvoorwaarden, onderbreking of stopzetting van de website, dan wel slechts een beperkte toegang tot de website.

13. Intellectuele eigendomsrechten

13.1 De teksten, foto’s, tekeningen, films, beelden, data, e-shop productdatabank, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van Bee's Organics zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Bee's Organics of derden toe.

13.2. Het is verboden om, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Bee's Organics, de aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te verdelen of te verzenden, te verkopen of op enige andere wijze over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden, op straffe van schadevergoeding. 

14. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

14.1. Het verzamelen van persoonsgegevens is bij wet verplicht bij verkoop of afstand. Om bestellingen correct te kunnen verwerken en versturen is deze informatie essentieel, bij het ontbreken ervan of bij onvolledige gegevens kan de bestelling ongeldig verklaard worden.

14.2. In geval van persoonlijke gegevens en informatie wordt gevraagd, worden deze gegevens door Bee's Organics behandeld in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. De gebruiker beschikt over een inzage, controle, verbetering en het recht op schrapping. 

15. Nietigheid

15.1. Partijen erkennen dat deze overeenkomst evenwichtig is, rekening houdend met wederzijdse rechten en verplichtingen. De nietigheid van een van de clausules (of een deel ervan) impliceert niet de nietigheid van de rest van de clausule of overeenkomst. Indien een clausule nietig zou blijken, dan verbinden partijen zich er toe zo te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe clausule die zo nauw als mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke overeenkomst.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

16.1. Voor elke betwisting, voortkomend uit het gebruik van deze site en/of enig gegeven dat er op staat, zal het Belgisch recht van toepassing zijn, terwijl ingeval van geschil het Vredegerecht of de rechtbanken van de plaats van de maatschappelijke zetel van Bee's Organics uitsluitend bevoegd zijn.